English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Shodo. Japanische Kalligraphie
 

Shodo Japanische Kalligraphie

Galerie der japanische Kalligraphie

Schriftzeichen Kanji

Das Japanisches Horoskop

Der Ratte (nezumi)
Der Ratte
nezumi

1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008

Der Ochse (ushi). Kanji
Der Ochse
ushi

1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009

Der Tiger (tora). Kanji
Der Tiger
tora

1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010

Der Hase (usagi)
Der Hase
usagi

1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011

Der Drache (tatsu)
Der Drache
tatsu

1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000, 2012

Der Schlange (hebi). Kanji
Der Schlange
hebi

1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013

Der Pferd (uma)
Der Pferd
uma

1930, 1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002, 2014

Der Schaf (hitsuji)
Der Schaf
hitsuji

1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015

Der Affen (saru). Kanji
Der Affen
saru

1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016

Der Hahn (tori)
Der Hahn
tori

1933, 1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017

Der Hund (inu)
Der Hund
inu

1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018

Der Eber (inoshishi). Kanji
Der Eber
inoshishi

1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019

Sumi-e  Galerie

Datenschutz l Shopping l Absendung l Kontact

PayPal verifiziert